Wypowiedzenie umowy o pracę – wadliwość, a skuteczność.

Dostałeś wypowiedzenie umowy o pracę przed pracodawcę i nie zgadzasz się z nim? Przeczytaj jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę, jeśli takie wypowiedzenie zostało dokonane w sposób wadliwy.

Nieważność wypowiedzenia umowy o pracę

W skrócie, w prawie pracy nie istnieje konstrukcja bezwzględnej nieważności czynności prawnych zmierzających do rozwiązania umowy o pracę. Oznacza to, że czynności prawne dotyczące rozwiązania umowy o pracę mogą być jedynie podważone w drodze odpowiedniego powództwa:

  • o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
  • o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie.

Wypowiedzenie umowy o pracę – nawet sprzeczne z prawem lub nieuzasadnione – nie jest nieważne z mocy prawa.

Ustne wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Ustne oświadczenie woli pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę przekazane pracownikowi przez bezpośredniego przełożonego będzie zatem skuteczne, choć prawnie wadliwe.

Brak konsultacji ze związkami zawodowymi

Zasada skuteczności jednostronnych czynności pracodawcy rozwiązujących stosunek pracy odnosi się także do naruszenia przepisów dotyczących współdziałania ze związkami zawodowymi.

Zgodnie z art. 38 § 1 Kodeksu pracy “O zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony pracodawca zawiadamia na piśmie reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy”.

Inne przypadki wadliwego wypowiedzenia

Powyższa zasada dotyczy także nieuwzględnienia podczas dokonywania wypowiedzenie umowy o pracę przepisów dotyczących ochrony szczególnej, niezachowania pisemnej formy wypowiedzenia, jak i z niewłaściwej reprezentacji pracodawcy.

W nowym artykule na stronie Kancelarii HS Legal dowiecie się więcej o wypowiedzeniu umowy o pracę i jej rozwiązaniu bez wypowiedzenia.