Koniec z marnowaniem żywności? Nowe przepisy obowiązują od dzisiaj.

Od dziś obwiązuje w Polsce ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Według Banków Żywności w Polsce marnuje się rocznie 9 milionów ton jedzenia rocznie. Według szacunków Banków Żywności, wejście w życie Ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności pozwoli na uratowanie nawet 100 tys. ton żywności więcej niż dotychczas.

pixabay.com

Dla kogo?

Objęte nią zostały wielkopowierzchniowe sklepy (powyżej 400 m2, a za dwa lata także te powyżej 250 m2), których przychody ze sprzedaży żywności stanowią co najmniej 50 proc. przychodów ze sprzedaży wszystkich towarów.

Opłaty

Ustawa nakłada na każdy sklep o powierzchni powyżej 250 metrów kwadratowych obowiązku zawarcia umowy z organizacją społeczną, która zagospodaruje niesprzedaną żywność i przekaże ją potrzebującym. Ci którzy nie zawrą umów lub wyrzucą jedzenie przekazywać będą 10 groszy za 1 kilogram zmarnowanej żywności organizacji pozarządowej, z którą zawarli umowę.

Opłata obliczana będzie na koniec roku kalendarzowego. W przypadku, gdy wysokość całej opłaty nie przekracza 300 zł, opłaty nie wnosi się.

Formalności, sprawozdania…

Organizacja pozarządowa zobowiązana będzie do składania sprzedawcy żywności pisemną roczną informację o wykorzystaniu środków pochodzących z opłaty, w szczególności informację ile środków zostało przeznaczone na pokrycie kosztów administracyjnych, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy informacja.

Organizacja pozarządowa składać będzie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska pisemne roczne sprawozdanie o sposobie zagospodarowania otrzymanej żywności zawierające w szczególności dane o masie żywności otrzymanej od sprzedawców żywności oraz masie żywności, którą przekazała na rzecz potrzebujących wraz z wykazem sprzedawców żywności, od których otrzymała żywność, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie.

Kary finansowe

Niedopełnienie obowiązku składania rocznych sprawozdań obarczone i zawarcia umowy z organizacją pozarządową na przekazywanie niesprzedanej żywności podlega karze pieniężnej w wysokości 5 000 zł, chyba że sprzedawca wykaże, że nie miał możliwości zawarcia umowy.

Sprzedawca, który nie wnosi na rachunek bankowy organizacji pozarządowej, z którą zawarł umowę, należnej opłaty, wnosi ją w niepełnej wysokości lub też nie wnosi jej w terminie, podlega karze w wysokości od 500 zł do 10 000 zł.

Analogiczna kara stosowana jest wobec sprzedawców, którzy nie wnoszą na rachunek bankowy wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej opłaty, wnoszą ją w niepełnej wysokości albo nie wnoszą jej w terminie.

Kary pieniężne wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce prowadzenia przez sprzedawcę żywności działalności w zakresie sprzedaży żywności.

Przy ustalaniu wysokości administracyjnej kary pieniężnej określonej widełkowo wojewódzki inspektor ochrony środowiska uwzględnia ilość marnowanej żywności podlegającej wniesieniu opłaty, wysokość wniesionej w niepełnym wymiarze opłaty oraz liczbę dni opóźnienia wniesienia opłaty.

Wyjątki

Czego nie dostaną organizacje charytatywne? Alkoholu 😉 Ustawa wyłącza spod takiej redystrybucji napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz będące mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%.

Wejście w życie przepisów

Od dziś obowiązują przepisy ustawy mówiące o prowadzenia edukacji społeczeństwa w tym zakresie.

Sprzedawcy zobowiązani będą do zawarcia umów z organizacjami charytatywnymi w terminie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Ostatnie wejdą w życie pozostałe przepisy ustawy regulujące kwestie wnoszenia opłat. Obowiązywać one będą od pierwszego dnia szóstego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia, czyli tym samym opłaty bedą mogły być naliczane dopiero od początku lutego 2020.